รหัสลูกค้า A001, Q79
รายละเอียด Q79
กลุ่ม Group001
ที่อยู่ ADDRESS A001
ติดต่อ CONTACT A001
contains
 
รหัสสถานี
รหัสลูกค้า
รายละเอียด
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 00000001 A001 BUILDING DOOR1
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 00000002 A001 BUILDING DOOR 2
00000009, 00000009 A001 DOOR GATE 9 A001, Q79 00000009 A001 DOOR GATE 9
00000010, 00000010 A001 DOOR GATE 10 A001, Q79 00000010 A001 DOOR GATE 10
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.