รหัสสถานี
รหัสลูกค้า
รายละเอียด
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 00000001 A001 BUILDING DOOR1
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 00000002 A001 BUILDING DOOR 2
00000003, 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 A002, COMPANY A002 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 A002, COMPANY A002 00000004 A002 EXIT GATE 2
00000005, 00000005 A004 STATION GATE 1 A004, COMPANY A004 00000005 A004 STATION GATE 1
00000006, 00000006 A004 ENTRANCE GATE 1 A004, COMPANY A004 00000006 A004 ENTRANCE GATE 1
00000007, 00000007 A003 ENTRANCE GATE 2 A003, COMPANY A003 00000007 A003 ENTRANCE GATE 2
00000008, 00000008 A003 ENTRANCE GATE 1 A003, COMPANY A003 00000008 A003 ENTRANCE GATE 1
00000009, 00000009 A001 DOOR GATE 9 A001, Q79 00000009 A001 DOOR GATE 9
00000010, 00000010 A001 DOOR GATE 10 A001, Q79 00000010 A001 DOOR GATE 10
00000011, 00000011 A005 Card11 A005, Test Company 1 00000011 A005 Card11
00000012, 00000012 A005 Card12 A005, Test Company 1 00000012 A005 Card12
00000013, 00000013 A005 Card13 A005, Test Company 1 00000013 A005 Card13
00000014, 00000014 A005 Card14 A005, Test Company 1 00000014 A005 Card14
00000015, 00000015 A005 Card15 A005, Test Company 1 00000015 A005 Card15
00000016, 00000016 A006 Card16 A006, Test Company 2 00000016 A006 Card16
00000017, 00000017 A006 Card17 A006, Test Company 2 00000017 A006 Card17
00000018, 00000018 A006 Card18 A006, Test Company 2 00000018 A006 Card18
00000019, 00000019 A006 Card19 A006, Test Company 2 00000019 A006 Card19
00000020, 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 00000020 A006 Card20
00000101, Rat Trap No 101 A004, COMPANY A004 Rat Trap No 101
70000001, Temp/Humidity A004, COMPANY A004 Temp/Humidity
80000001, Switch Door1(magnetic) A004, COMPANY A004 Switch Door1(magnetic)
80000002, Switch Panic(Switch) A004, COMPANY A004 Switch Panic(Switch)
90000001, Rat Trap Box A004, COMPANY A004 Rat Trap Box
90000002, Rat Bait Monitor A004, COMPANY A004 Rat Bait Monitor