รหัสพนักงาน
ชื่อพนักงาน
แผนก
รายละเอียด
ติดต่อ
000001, คุณอ้อม คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001
000002, Employee 000002 Employee 000002 Dept A DETAILS EMP000002 CONTACT EMP000002
000003, Employee 000003 Employee 000003 Dept B DETAILS EMP000003 CONTACT EMP000003
000004, Employee 000004 Employee 000004 Dept B DETAILS EMP000004 CONTACT EMP000004
000101, Restaurant A Restaurant A A Restaurant A Restaurant A
000777, Customer C Customer C Home Customer C Details Customer contact
000888, Customer B Customer B Home Customer A Details Customer contact
000999, Customer A Customer A Home Customer A Details Customer contact