รหัสลูกค้า
รายละเอียด
กลุ่ม
ที่อยู่
ติดต่อ
A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
A002, COMPANY A002 COMPANY A002 Group001 ADDRESS A002 CONTACT A002
A003, COMPANY A003 COMPANY A003 Group002 ADDRESS A003 CONTACT A003
A004, COMPANY A004 COMPANY A004 Group002 ADDRESS A004 CONTACT A004
A005, Test Company 1 Test Company 1      
A006, Test Company 2 Test Company 2